Generalforsamling og foredrag.

13. marts 2002.

 


KL. 19.30 bød formanden Kurt Mathisen velkommen til foreningens ordinære generalforsamling. Benny Gyngsø blev valgt til dirigent og overlod derefter ordet til Kurt Mathisen, der fortalte om aktiviteterne i 2001.

Kurt nævnte bl.a. udsendelserne af DLF nyt og tilskuddet fra Amagerbankens Jubilæumsfond og § 5 tilskuddet fra Dragør kommune. Ligeledes blev foreningens forskellige møder og arrangementer omtalt.

Kassereren Ernst Agerlin gennemgik regnskabet og kontingent for året 2003 blev fastsat til 60 kr. for enkeltmedlemsskab og 100 kr. for familiemedlemsskab.

En henvendelse fra et medlem om, at foreningen kunne tage stilling til principper om digital kopiering af fotos på arkiver blev nævnt og kommenteret.

Som ny kasserer blev foreningens hidtidige suppelant Jonna Mahler valgt. Ernst Agerlin takkede af som kasserer og forstætter som suppleant. Kurt Mahisen benyttede lejligheden til at takke Ernst og glædede sig samtidig over, at det gode samarbejde kunne fortsætte, da suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne. Claus Ehlers blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Genvalg også til revisor Hanne Stockbridge og revisorsuppleant Tom Weihe.

Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge, hvem der har vedligeholdelsesansvaret for de 2 milepæle og den lille plade på Irmagården (Neels Torv). Underforstået medvirke til, at der bliver gjort noget ved den dårlige stand de 2 milepæle er i og pladen på husmuren er ødelagt. (sekretæren: måske skulle der også kigge på den lille tavle på Nordre Væl).

(Svaret er, at amtet skal vedligeholde 1 mil-pælen på Englandsvej og kommunen 1½ mil-pælen på Kongevejen).

Efter den ordinære generalforsamling begyndte mødet kl. 20, hvor der var off. adgang.


Lokalarkiv Lis Thavlov fortalte om
transporterne over Øresund.

En veloplagt lokalarkivar Lis Thavlov fortalte om transporterne fra Dragør til Sverige i perioden 1943-1945. Lis Thavlov viste dias fra perioden. Alle vinkler blev taget med både fra byen, havnen og områderne uden for Dragør by.

Tyskerne på fortet, den lokale befolkning og jødernes flugt specielt dagene lige i begyndelsen af oktober 1943 blev beskrevet. Mange sikkerhedsforanstaltning blev tilsidesat, når det gik mest hektisk til.

Gerda III blev særlig omtalt, og det specielle forhold, at Dragør aldrig bliver nævnt som en af de byer, hvorfra der blev sejlet mange personer til Sverige gav Lis Thavlov en mulig forklaring på.

Et tal mellem 500 og 800, der blev sejlet over specielt i oktober 1943, er et meget realistisk tal. (7.000 jøder fra hele Danmark blev sejlet i sikkerhed i Sverige i 1943-1944).

Efter foredraget var spørgelysten stor. Mødet sluttede 22.00.


Opdateret: 02. august 2006 00:22